ماه: مارس 2018

تاسیسات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

تاسیسات قسمت دوم:ترسیم و تعمیر و لوله کشی  تجهیزات گرمایی

قسمت دوم:ترسیم و تعمیر و لوله کشی تجهیزات گرمایی

تاسیسات قسمت اول:ترسیم و تعمیر و لوله کشی  تجهیزات گرمایی

قسمت اول:ترسیم و تعمیر و لوله کشی تجهیزات گرمایی

Uncategorized نصب مخزن آب گرم مصرفی

نصب مخزن آب گرم مصرفی