تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

در این مقاله به معرفی برنامه های مختلف تعمیر و نگهداری تاسیسات و چک لیست های مربوط به آن می پردازیم. نمونه برنامه های نگهداری از دیگ آب گرم ـ…

چگونگی نصب مخزن آب گرم مصرفی

روشهاي تأمین آب گرم بهداشتي آب گرم کن هاى مستقيم: به دستگاههاي تأمین آبگرم مصرفي که آب در تماس مستقیم با سطح گرم کننده گرم ميشود، آب گرم کن مستقیم…

تصویر گوشه