ساختمان رادیاتور حوله ای

رادیاتورهای گرمایی

رادیاتورهای گرمایشی : انواع و ساختمان آنها

دستگاه های پخش كننده گرما(رادیاتورهای گرمایی)از مهم ترین موارد در طراحی خوب ساختمان، تأمین شرايط آسایش براي افراد است، آسایش گرمايی يكی از حالت هايی است که فرد برای تغییر…

تصویر گوشه