تعمير پكيج‌های گرمايشی : تشریح ساختمان مدارها ، تست و تنظیم ، نصب و راه اندازی

تعمير پكيج‌های گرمايشی

این مقاله که در آن تعمير پكيج‌های گرمايشی و آشنایی با ساختمان آن‌ها شرح داده میشود، در ادامه ی مقاله‌ی پیشین که در رابطه با پکیج‌های گرمایشی بوده‌است، می‌باشد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعمير پكيج‌های گرمايشی

تعمیر (Repair)
مجموعه فعالیت هایی که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی شده، انجام می‌گیرد تا آن را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگردانده و برای انجام وظیفه اش آماده سازد.
نگهداری (Maintenance)
مجموعه فعالیت های مشخص و معمولاً برنامه ریزی شده که با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات انجام می گیرند و به این ترتیب قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهند.

ساختمان پكيج‌های گرمايشی

مدارات پیکج شوفاژمدار آب گرم مصرفیمدار آب رادیاتورها و پرکنمدار احتراق دود و هوامدار برق و سنسورها
مدار آب گرم مصرفیمحدودکننده جریان آبشیر سه طرفه برقیشیر برقی گازسنسور حرارتی شوفاژ
مدار آب گرم رادیاتورهافلومترمبدل اصلیچند راههسنسور آب گرم مصرفی
مدار تأمین هوافلوسوئیچشیر پرکننازل هاپرشر سوئیچ آب
مدار دودمبدل ثانویهشیر اطمینانمشعلترموستات حد
مدار احتراق فشار سنجمحفظۀ احتراقالکترود تشخیص شعله
مدار برق و سنسورها پمپایزولۀ محفظۀ احتراقالکترودهای جرقه زن
مدار پرکن شیر هواگیری خودکارفنترانس جرقه زن
  منبع انبساطپرشر سوئیچ هواپرشر سوئیچ هوا
  شیر بای پاسمسیر خروجی دودسیستم بوبین و ترموکوپل
   مسیر ورود هواواحد کنترل (برد)
   کلاهک تعدیل در نوع بدون فنسنسور بیرونی
    ترموستات اتاقی

مدار آب بهداشتی

نام وسيلهكاربرد يا وظيفهمحل نصبشكل ظاهری
1 محدود کننده جریان آبکنترل دبی آب سرد ورودی به پکیجورودی آب شهرمحدود کننده جریان
2 فلومتراعلام تشخیص باز شدن مسير آب گرم مصرفی به برددر ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدلفلومتر
3 فلوسوئیچ یا فلومترتشخیص باز شدن مسير آب گرم مصرفی به برد را اعلام می‌کند.در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدلفلوسوئیچ یا فلومتر
4 مبدل ثانويهگرم کردن آب گرم مصرفی به کمک گردش آب گرم شوفاژمبدل ثانويه با پيچ به واحد هيدرولیكی متصل می‌شودمبدل ثانويه

مدار آب رادیاتورها

نام وسيلهكاربرد يا وظيفهمحل نصبشكل ظاهری
1 شیر سه راهه موتوریباز و بسته کردن مسیر عبور آب گرمایش بین مبدل اصلی و مبدل ثانویهدر بعضی از پکیج‌ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.شیر سه راهه موتوری
2 مبدل اصلی (پکیج‌های دومبدله)گرمای حاصل از احتراق را به آب سیستم منتقل می‌کند.بالای محفظۀ احتراق و تشکیل شعله قرار دارد.مبدل اصلی
3 مبدل دومنظوره (پکیج‌های تک مبدله)وظیفه آن در پکیج
گرم کردن آبگرم مصرفی و
آب گرمايی است
بالای محفظۀ احتراق
و تشکیل شعله قرار
دارد.
مبدل دومنظوره
4 شیر پرکنتأمين آب مدار گرمایشدر بلوک برگشت بین محل اتصال شیلنگ آب سرد و برگشت گرمايی یا در بلوک رفت زیر پکیجشیر پرکن
5 شیر اطمینانبا رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بیش‌از 3 بار، شیر باز شده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را كاهش می‌دهد.عموماً در بلوک رفت می‌باشد.شیر اطمینان
6 فشار سنج (مانومتر)کنترل فشار سیستملوله آن به مسیر برگشت از رادیاتورها و در قسمت زیر پمپ وصل می‌شودفشار سنج
7 پمپگردش آب مدار گرمایشدر بلوک برگشتپمپ
8 شیر هواگیری اتوماتیکخروج هوای سیستم بسته از طریق شیربر روی پمپشیر هواگیری اتوماتیک
9 مخزن انبساطثابت نگه داشتن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایشمعمولاً در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار گرمايشمخزن انبساط
10 شیر کنارگذردر صورت بالا بودن فشار در مدار گرمایش رادیاتورها باعث گردش آب در مدار داخلی دستگاه می گردد تا به پمپ و مبدل دستگاه آسیبی وارد نشود. وظیفۀ ایجاد حداقل جریان ممکن را در مبدل اصلی برقرار می‌کند (350 لیتر بر ساعت)پشت شیر اطمینانشیر کنار گذر

مدار احتراق، دود و تأمین هوای احتراق

نام وسيلهكاربرد يا وظيفهمحل نصبشكل ظاهری
1 شیر برقی گازاجازه عبور گاز برای تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعلهزیر محفظۀ احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شيلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است.شیر برقی گاز
2 چندراهه (منیفولد گاز) تقسیم گاز بین نازل هاچسبیده به مشعلچند راهه
3 نازل هاارسال گاز به داخل پره های مشعلبر روی چندراهه (منیفولد گاز) مشعلنازل ها
4 برنر (مشعل)تشکیل شعله و ایجاد مثلث احتراقبالای شیر برقی گاز داخل محفظۀ احتراقبرنر
5 محفظۀ احتراقمخلوط سوخت و احتراق در این محفظۀ محترق می شوندبالای مشعلمحفظۀ احتراق
6 ایزولۀ محفظۀ احتراقایزوله کردن فضای محفظۀ احتراق از فضای داخل ساختماناطراف محفظۀ احتراقایزولۀ محفظۀ احتراق
7 فنخروج اجباری محصولات احتراق از محفظۀ به سمت بیرون و همچنین مکش هوای مورد نیاز احتراق به داخل محفظۀ بستهدر داخل محفظۀ بسته و در بالای محفظۀ احتراقفن
8 کلاهک تعدیلوظیفۀ تخلیۀ دود دستگاه، متعادل نمودن فشار دود و تخلیه بهتر دودبالای مبدل اصلی در پکیج‌های بدون فنکلاهک تعدیل

مدار برق و سنسورها

نام وسيلهكاربرد يا وظيفهمحل نصب شكل ظاهری
1 سنسور حرارتی شوفاژانتقال دمای آب رفت مدار گرمايشی به برد و خاموش روشن شدن شعلهدر مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلیسنسور حرارتي شوفاژ
2 سنسور آب گرم مصرفیانتقال دمای آب گرم مصرفی به برد و خاموش و روشن شدن شعلهدر پکیج تک مبدل در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی و در پکیج دومبدله در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه‌ای (ثانویه)سنسور آب گرم مصرفی
3 پرشر سوئیچ آبدر صورت کاهش فشار آب مدار به زیر 0/6Bar گرمایش و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی‌دهددر مسیر آب گرمايی قبل یا بعد از مبدلپرشر سوئیچ آب
4 ترموستات حدکنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از 95 درجه و گرمای بیش از حدبر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلیترموستات حد
5 ترموستات دودکنترل خروج دود و محصولات احتراق در پکیج‌های بدون فنبر روی کلاهک دود و در مسیر خروجی دودترموستات دود
6 الکترود تشخیص شعلهبا تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود، جریانی در حد میکروآمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شعله م یبرد و تا زمانی که شعله برقرار است برد این جریان را کنترل می‌کند.بر روی مشعل و محل تشکیل شعله و به فاصله 8 الی 9 میلی متری از سطح برنر (مشعل)الکترود تشخیص شعله
7 الکترودهای جرقه زنايجاد قوس الكتريكی برای تشكيل شعلهبر روی مشعل و محل تشکیل شعله برنر (مشعل)الکترود‌های جرقه زن
8 ترانس جرقه زنولتاژی حدود 10000 ولت تولید می‌کند و این ولتاژ توسط کابل های مخصوص به دو سر الکترودهای جرقه می رسد.در بعضی از پکیج‌ها ترانس جرقه بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظۀ احتراق به بدنه پکیج متصل شده است.ترانس جرقه زن
9 پرشر سوئیچ هوا کنترل خروج محصولات احتراقبالای محفظۀ احتراق و نزدیک به فنپرشر سوئیچ هوا
10 سیستم بوبین و ترموکوپلبر اثر گرم شدن در محل تشكيل شعله جريان الكتريكی ضعيفی را توسط سيم به بوبين شير كنترل گاز منتقل و مسير اصلی گاز را باز می‌کند.ترموكوپل كنار شمعک مشعل نصب می‌شود و فقط در پکیج‌های قدیمی شمعک‌دار وجود دارد و در پکیج‌های جدید حسگر حضور شعله جایگزین آن شده است.سیستم بوبین و ترموکوپل
11 واحد کنترل (برد)تمامی قسمت‌ها توسط اين واحد کنترل می‌شود. گزارش تمام سنسورها به واحد کنترل (برد) داده می‌شود و تمامی فرمان‌ها نیز از واحد کنترل (برد) صادر می‌شود.در پکیج‌ها متفاوت است.واحد کنترل
12 سنسور بیرونیتنظیم دمای مدار گرمایش بر طبق دمای بیروندر هوای آزاد خارج از محیط داخلی ساختمانسنسور بیرونی
13 ترموستات اتاقی تنظیم خودکار دمای ساختمانداخل محیط مورد گرمایش در فاصله حداکثر 35 متری از پکیجترموستات اتاقی

واحد هیدرولیک پیکجواحد هیدرولیک پیکج

واحد هیدرولیک پیکج

شیر برقی گازپرشر سوئیچ مستقل

اجزای پیکج چگالشی (کندانسینگ)اجزای پیکج چگالشی

عيب‌يابی و تعمیر پکیج‌های گرمایشی

تفاوت عیب‌یابی پیکج‌های قدیمی و جدید در چیست؟
برای عیب‌یابی در پکیج‌ها مواردی از قبیل:
1 شناخت دستگاه پکیج
2 آشنایی با عیوب متداول پکیج
3 حرفه ای شدن تعمیرکار پکیج
4 تجربه
پکیج‌های مجهز به سیستم عیب‌یاب پیشرفته و هوشمند در صورت بروز عیب احتمالی کد مربوطه به‌صورت چشمک زن بر روی صفحۀ نمایشگر پکیج ظاهر می‌گردد. بعضی از خطاها سبب خاموش شدن دائم دستگاه می شوند که برای (RESET) راه اندازی باید حتما دکمه راه اندازی مجدد را به مدت یک ثانیه فشار دهیم اگر دستگاه روشن نشد لازم است که برای رفع عیب دستگاه اقدام شود اما بعضی از خطاها سبب خاموش شدن موقت دستگاه می شوند، در این حالت به محض برطرف شدن عیب، دستگاه به‌صورت خودکار عملکرد خود را از سر می‌گیرد. ایرادهای پکیج‌ها به 4 گروه عمده تقسیم بندی می‌شوند:
دستۀ اول: ایرادهایی که برای برطرف نمودن آنها بایست حتماً دستگاه را خاموش و روشن نمود. (ON/OFF)
دستۀ دوم: ایرادهایی که تا برطرف نشوند امکان ادامۀ کار برای دستگاه وجود ندارد و دستگاه قفل شده باقی می‌ماند.
دستۀ سوم: ایرادهایی که تا برطرف نشوند دستگاه قفل (خاموش) نمی‌شود ولی به طور محدود به کار خود ادامه می‌دهد.
دستۀ چهارم: ایرادهایی که برای برطرف نمودن آنها بایست حتماً دستگاه را ریست
که این دسته از ایرادها مربوط به وجود خرابی یا اشکال در دستگاه نمی‌باشد و به این معنی است که یکی از سیستم‌های امنیتی (سنسور حد سنسور دود سیستم یونیزاسیون و…) عمل کرده است و چراغ دکمۀ ریست به طور چشمک زن روشن و خاموش می‌شود که می‌بایست دکمۀ ریست را چند ثانیه فشار داده و رها کرد تا دستگاه به کار عادی خود ادامه دهد.
به طورکلی هر زمان که دکمه ریست روشن و خاموش می‌شود نیاز است تا یک بار دستگاه ریست شود. برای تشخیص عیب هر پکیج باید به دفترچۀ راهنمای همان دستگاه مراجعه شود چون کدهای خطا در دستگاه ها با مدل های مختلف متفاوت است و از استاندارد خاصی پیروی نمی کنند و هر دستگاه کدهای مختص به خودش را دارد.
بیش از 75 برند و بیش از 200 مدل دستگاه پکیج در ایران مورد کاربری قرار گرفته است که حفظ این حجم از کدینگ خطای دستگاه ها بسیار دشوار و خسته کننده است و لازم هم نیست حفظ شود فقط با مشاهدۀ کد خطایی که دستگاه نمایش می‌دهد به دفترچۀ راهنمای همان دستگاه مراجعه کرده و ببیند مربوط به چه عیبی در سیستم است. البته نرم افزارهایی هم برای اندروید وجود دارند که کد خطای اکثر مدل های پکیج شوفاژ در آن وجود دارد.

کارکردهای غیرعادی دستگاه و روش های برگشت به حالت عادی

مشعل روشن نمی‌شود

علتروش رفع عیب
1 فشار آب نوسان دارد.تأمين فشار آب محل با نصب مخزن و پمپ
2 جریان برق نوسان دارد.از محافظ برق پکیج استفاده شود.
با اداره برق تماس بگیرید.
3 فاصلۀ سنسور شعله نسبت به مشعل مناسب نیست (خیلی دور یا خیلی نزدیک است).آن را در محدوده 0/5±4 میلی متر تنظیم نمایید.
4 شیر گاز نقص دارد.شیرگاز را عوض نمایید.
5 اتصال برقی سوئیچ فشار هوا قطع است یا شیلنگ های متصل به آن به درستی وصل نشده اند.همۀ اتصالات را کنترل نمایید.
6 سوئیچ فشار هوا نقص دارد.سوئیچ فشار هوا را عوض نمایید.
7 سوئیچ آب نقص دارد.سوئیچ فشار آب را عوض نمایید.
8 یکی از سنسورهای کنترل کننده ها مثل NTC آب گرم مصرفی یا NTC آب گرمایش نقص دارد.سنسور کنترل کننده معیوب را تعویض نمایید.
9 فشار گاز کم است.از وصل بودن گاز اطمینان حاصل نمایید. با اداره گاز (194)تماس بگیرید.

غیرفعال شدن پمپ

علتروش رفع عیب
1 قطعی جریان برق یا خاموش بودن چراغ پاورپریز برق را چک نمایید.
2 اتصال ناقص سیم کشی داخلیفیوز، اتصال ها و سیم کشی را چک نمایید.
3 گیرپاژ پمپبه دستورالعمل های رفع گیرپاژ عمل کنید.
4 عدم اتصال پمپ به خروجی جریان برقکابل اتصال به پمپ را تعویض نمایید.
5 پمپ سوختهپمپ را تعویض نمایید

گرم نبودن آب مدار گرمایشی به اندازۀ دمای تعریف شده

علتروش رفع عیب
1 پایین بودن فشار گازبا اداره گاز (194)تماس بگیرید.
2 تجمع رسوب در مبدلمبدل را رسوب زدایی نمایید.
3 پایین بودن دمای تعریف شده برای دستگاهدمای تعریف شده را بالا ببرید.
4 نقص در شیر گازشیر گاز را تعویض نمایید.
5 نقص در سنسور گرمایشیکنترل کننده را عوض نمایید.
6 کوچک بودن قطر لوله ورودی گازورودی گاز را به سایز مناسب برسانید. (ازطریق قانونی و مجاز)

غیرفعال بودن جرقه زن در حالی که فن در حال کار است

علتروش رفع عیب
1 مسدودبودن دودکشدودکش بازبینی و تمیز شود
2 اتصال نامناسب سوئیچ فشار هواسوئیچ فشار هوا را قطع و مجدداً وصل نمایید.
3 سیم کشی نامناسبسیم کشی را کنترل نمایید.
4 نقص در سوئیچ فشار هواسوئیچ فشار هوا را عوض نمایید.
5 نقص در الکترود جرقه زنالکترود جرقه زن را عوض نمایید.

عدم تشکیل شعله درحالی که جرقه زن کار می‌کند

علتروش رفع عیب
1 بسته بودن شیر ورودی گازشیر گاز را باز نمایید.
2 وجود هوا در لولۀ گازدوباره مرحلۀ راه اندازی دستگاه را تکرار نمایید.
3 بیش از حد بودن فشار گازبا اداره گاز (194) تماس بگیرید.
4 عدم خروج ولتاژ از برد الکترونیکی دستگاهبرد الکترونیکی دستگاه را عوض نمایید.
5 نقص شیر گازشیر گاز را عوض نمایید.
6 عدم تنظیم شیر گاز (شعله حداقل و حداکثر)شیر گاز را تنظیم نمایید.

انفجاری روشن شدن مشعل

علتروش رفع عیب
1 نامناسب بودن فاصلۀ الکترود جرقه زنآن را در محدودۀ 3 تا 5 میلی متر تنظیم نمایید
2 مناسب نبودن فشار گازبا اداره گاز (194) تماس بگیرید. ورودی شیر گاز را تنظیم نمایید.
3 معیوب بودن الکترود جرقه زنالکترود جرقه زن را عوض نمایید.

روشن و خاموش شدن مداوم

علتروش رفع عیب
1 کافی نبودن تعداد و ظرفیت رادیاتورهاتعداد رادیاتورها را افزایش دهید
2 پایین بودن میزان گردش آب در مدار گرمایشیشیر مدار را بیشتر باز نمایید.
صافی مدار برگشت گرمایشی را تمیز نمایید.
از تمیز بودن مدار گرمایشی اطمینان حاصل نمایید.

گرم نبودن آب گرم مصرفی به اندازه دمای تعریف شده

علتروش رفع عیب
1 پایین بودن فشار گازبا اداره گاز (194) تماس بگیرید.
2 هدر رفتن گرما بر اثر طولانی بودن مسیر لولهمسیر مدار آب گرمایشی را کوتاه نمایید.
3 وجود رسوب در مبدلمبدل را رسوب زدایی نمایید.
4 کوچک بودن قطر ورودی لوله گازاز لوله با قطر مناسب استفاده نمایید.
5 نقص در سنسور آب گرم مصرفیکنترل کننده را عوض نمایید.

بالاتر بودن دمای آب گرم مصرفی از دمای تعریف شده

علتروش رفع عیب
1 پایین بودن فشار آب ورودیشیر مخلوط آب مصرفی را چک نمایید.
پمپ افزایش دهنده فشار آب نصب نمایید.
2 نقص در سنسور آب گرم مصرفیکنترل کننده را تعویض نمایید.

کدهای خطای پکیج‌های گرمایشی

در زیر نمونه ای از کدهای خطای یک مدل پکیج را مشاهده می نمایید که از دفترچه راهنمای آن برداشت شده و ممکن است با مدل به کار رفته در کارگاه شما متفاوت باشد.کدهای خطای پکیجکدهای خطای پکیجکدهای خطای پکیجکدهای خطای پکیج

آشنایی با مراحل عملکرد پیکج‌های گرمایشی

مراحل عملکرد پیکج در مود آب گرم بهداشتیمراحل عملکرد پیکجمراحل عملکرد پیکج

مراحل عملکرد پیکج در مود گرمایشمراحل عملکرد پیکج در مود گرمایشمراحل عملکرد پیکج در مود گرمایش

1 سنسور دمای جانمایی شده در خروجی مبدل اصلی، وظیفه دارد اجازه ندهد دما بالاتر از 88 درجه برود اگر چنین اتفاقی بیفتد اجازه نمی‌دهد که برنر دوباره فعال گردد.
2 اگر چرخش آب در سیستم ناکافی باشد مسیر بای پس به صورت اتوماتیک باز می گردد.

رسوب زدایی مبدل گرمایی پکیج

با وجود استفاده از سختی گیر و ضد رسوب ممکن است مبدل های حرارتی بازهم دچار رسوب گرفتگی شوند که به روش‌های زیر باید اقدام به رسوب زدایی کرد:

رسوب زدايی تحت فشار (پمپ)

به این منظور هر یک از مراحل زير را انجام می‌دهیم:
1 جداسازي و تخليه آب درون مبدل گرمایی
2 رسوب زدايي با محلول اسيدكلريدریک یا جوهر نمك% ۲۰
3 به كارگيری یک پمپ كوچک اسيدشويی (پمپ كولر يا ماشين لباس شويی)
4 اتصال مبدل و پمپ در كي مدار
5 روشن کردن پمپ تا برطرف شدن رسوب
6 شست وشوی مبدل با آب و ماده قليا

رسوب زدایی با دستگاه مخصوص اسیدشویی

این دستگاه تشکیل شدها ز یک مخزن، پمپ مخصوص و مقاوم درمقابلاسید، تایمر و دو شیلنگ رفت و برگشت که به قسمت رفت و برگشت مبدل حرارتی وصل می شوند. پمپ اسید را از مخزن اسید به سمت مبدل پمپاژ کرده و از طرف دیگر مبدل توسط شیلنگ دیگری مجددا به مخزن اسید باز می گردد مدت زمان اسید شویی به میزان سختی مبدل بستگی دارد که می توان با استفاده از تایمر زمان اسید شویی را از 5 تا 20 دقیقه تنظیم نمود.

رسوب زدايی دستی (ثقلی)

اين روش به دلايل زيركاربرد ندارد و در اين درس توصيه نمي شود:
آسيب ديدگی بدن دراثر پاشش اسيد
خطر استنشاق بخاراسيد و مشكلات تنفسی
طولانی بودن مدت زمان اسيدشويی
مصرف اسید زیاد
تخریب زیاد مبدل های حرارتی

نکات رسوب زدایی مبدل گرمایی پکیج

اسید باید همیشه در ظرف‌های بسته نگهداری شود. زیرا گازهای حاصله باعث بروز مشکل در دستگاه تنفسی می‌گردد و باید از هرگونه پاشش و ریختن آن بر روی سطوح دیگر جلوگیری شود و چنانچه پاششی اتفاق افتاد سریعاً با آب نسبت به شستن محل اقدام شود.
یک روش برای رسوب زدایی مبدل ثانویه:
یک قطعه تفلون به ابعاد مبدل برش بزنید ومحل سوراخ‌های مبدل را روی آن عینا سوراخ نمایید و با گذاشتن واشر شیر مخلوط زیر سوراخ ها، تفلون را به مبدل پیچ نمایید. سپس با بستن اتصال بر روی سوراخ‌های تفلون، شیلنگ های دستگاه رسوب زدا را به مبدل متصل کرده و رسوب زدایی نمایید.
قبل از انجام هر کاری بر روی پیکج موارد زیر را انجام دهید:
1 پیکج را از جریان برق اصلی جدا نمایید.
2 شیرگاز ورودی به پیکج را ببندید.
3 شیرآب سرد ورودی و شیرهای سیستم گرمایش را ببندید.
4 در مواردی که لازم است، آب سیستم تخلیه شود. مثلاً زمان باز کردن مبدل ها و سایر قطعات که باز کردن آنها منجربه پاشش آب می‌شود.
تفاوت پیکج‌های KIS و KI:
مدل‌هایKIS مجهز به فن تخلیه گازهای ناشی از احتراق می‌باشند و همچنین محفظۀ احتراق این نوع شوفاژها بسته می‌باشد و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره در صورت استفاده ازدودکش دو جداره صورت می‌گیرد.
در فضاهای باز باید از مدل‌های (فن دار) KIS استفاده شود.

نحوه تست اجزای مختلف ساختمان پکیج

نحوه تست پرشر سوئیچ هوا

لوله های مرتبط به پرشر دود و فن لوله‌های مرتبط به پرشر سوئیچ دود را خارج نمایید. کلید ایمنی فشار دودکش را با باز کردن پیچ‌هایش از محل خودش خارج نمایید. اتصالات الکتریکی به کلید ایمنی فشار دودکش را خارج نمایید.پرشرسوئیچ دودلوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیم برقی که به پرشر سوئیچ هوا متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل کنیم که باید مدار آن قطع باشد. سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوئیچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشر سوئیچ هوا حین کارکرد

اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم متر باز بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد.
در صورت معیوب بودن پرشر سوئیچ هوا:
الف) فن خاموش باشد: اگر فن خاموش است و با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشرسوئیچ هوا فن روشن شود پرشرسوئیچ هوا معیوب است.
ب) فن روشن باشد: اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوئیچ هوا سالم وگرنه معیوب است.

نحوه تست ترموستات حد گرمايی

در دمای پایین تر از 95c با اهم متر مدار آن را چک می‌کنیم که باید بسته باشد. در صورت معیوب بودن ترموستات حد گرمايی، فقط پمپ پکیج کار می‌کند و پکیج به مرحله بعد نمی‌رود و پکیج با وجود سرد بودن مدار گرمايی خطای باز بودن مدار ترموستات حد گرمايی می‌دهد. اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای باز بودن ترموستات حد گرمايی بدهد یا خود ترموستات حد گرمايی معیوب است و یا این که مدار آن تا برد اصلی قطع شده و یا آن که برد اصلی قسمت دریافت مدار ترموستات حد معیوب شده است. اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و سپس خاموش شود یا پمپ کار نمی‌کند یا مسیر گردش آب مدار گرمايی بسته شده است یا رسوب گرفته است.

روش باز کردن سنسور دمای آب گرمایش (NTC)

روکش لاستیکی NTC را درآورید. اتصال سوکتی NTC را بیرون بکشید. پراب NTC اگر پیچی باشد را با آچار 13 بچرخانید و آن را خارج نمایید و اگر نوع تماسی باشد با باز کردن گیره های آن، آن را درآورید.

نحوه تست سنسور گرمايی

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 22 درجه اتاق اندازه گیری می‌کنیم.
نکته: همیشه برای تست سنسور گرمایی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.
در صورت خراب بودن سنسور گرمایی یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد:
1 مدار دو سیم متصل شده به سنسور گرمایی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور گرمایی می‌دهد.
2 مدار دو سیم متصل شده به سنسور گرمایی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور گرمایی می‌دهد.
3 سنسور گرمایی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی‌دهد. اما با وجودسرد بودن مدار رفت رادیاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی‌گردد و دمای تنظیمی گرماییبا دمایی که برد نشان می‌دهد همخوانی ندارد.
4 سنسور گرمایی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی‌دهد اما با وجود گرم بودن مدار رفت رادیاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی‌گردد و دمای تنظیمی گرمایی با دمایی که برد نشان می‌دهد همخوانی ندارد. بعضی از پکیج‌ها در مسیر گرمایی دو سنسور دارند یکی در مدار رفت گرمایی و دیگری در مدار برگشت گرمايش که برد با اختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله گرمایی راتنظیم می‌کند. سنسور گرمایی در دو نوع جداری و غوطه ور در آب وجود دارد.

نحوه تست شیر سراهه برقی

موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگهدارنده آن بیرون آورید. سپس پکیج را بین دو مود گرمایی و آب گرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابه‌جا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است.
در صورت معیوب بودن شیر برقی پکیج در زمان درخواست آب گرم مصرفی روشن می‌شود ولی با وجود تشکیل شعله آب گرم مصرفی گرم نمی‌شود یا این که پکیج در مود گرمایی با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی‌شوند.شیر سراهه برقی

نحوه تست پرشر سوئیچ آب

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش نرمال باشد (بیشتر از 0/6Bar) با اهم متر مدار برق پرشر سوئیچ را کنترل می‌کنیم، اگر مدار بسته باشد پرشر سوئیچ آب سالم وگرنه خراب است.

نحوه تست فلومتر

فلومتر را از جای خود بیرون آورده و با فوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه قرار می‌دهیم. اگر با فوت و چرخش توربین پکیج در مود آب گرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می‌باشد.

نحوه تست شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدارگرمایش به 3 بار از شیر اطمینان آب چکه کند شیر اطمینان سه بار معیوب است. در صورت معیوب بودن شیر اطمینان، فشار آب مدار گرمایش کم‌کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می‌دهد. محل نصب شیراطمینان سه بار عموما در بلوک رفت قرار می‌گیرد.

نحوه تست پمپ

پشت پمپ را باز کرده و از روان بودن روتور آن اطمینان حاصل کنید. سپس در همین حالت پکیج را در مود گرمایی روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید. البته در زمان روشن بودن پکیج درمود گرمایی می‌بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که 220 ولت باشد چون ممکن است برد معیوب بوده و برق به پمپ نمی‌فرستد. در صورت معیوب بودن پمپ در پکیج‌های تک مبدله، پکیج در مود آب گرم کار می‌کند ولی در مود گرمایی پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار گرمایی سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می‌کند و مدار ترموستات حد گرمایی باز شده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می‌دهد اما در پکیج‌های دو مبدله در هر دو مود این اتفاق می‌افتد. نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شدن شعله در حالت گرمایی دمای گرمایی ثابت می ماند و بالا نمی رود و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله، خطای باز بودن ترموستات حد می‌دهد.
در زمانی که پمپ پکیج کار نمی‌کند برای این که مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی به پمپ برق نمی‌فرستد، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتر پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی خراب است. پمپ در پکیج‌های دو مبدله هم در مود گرمایی کار می‌کند و هم در مود آب گرم مصرفی ولی در پکیج های تک مبدله فقط در مود گرمايی.

نحوه تست الکترود تشخیص شعله

تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است. با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود، جریانی درحد میکروآمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شعله می برد و تا زمانی که شعله برقرار است برد این جریان را کنترل می‌کند و به محض قطع و عدم دریافت جریان به هر علت، مسیر شیر گاز قطع می‌گردد و پکیج خطای عدم تشخیص شعله می‌دهد.

نحوه تست ترانس جرقه زن

ابتدا در محفظۀ احتراق را باز می‌کنیم سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان بازشدن مسیر شیر گاز کنترل کنید. اگر برق 220 به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیج روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است.الکترود جرقه زن و الکترود حسگر

نحوه تست ترموستات دود

دردمای پایین تر از 75c با اهم متر مدار آن را چک می‌کنیم که باید بسته باشد. در صورت معیوب بودن ترموستات دود پکیج هیچ عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد و خطای باز بودن ترموستات دود می‌دهد. اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد یا خود ترموستات دود خراب شده یا این که مدار آن تا برد اصلی قطع شده است ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد خروج دود گرفته است.

نحوه تست شیر برقی گاز

شیلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می‌کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج اگر با فوت کردن درون شیلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است. البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیربرقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی گردد در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله تشکیل نمی‌گردد.

نحوه تست مخزن انبساط

فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار گرمایی نباشد، بایستی بین 0/6 تا 2/2 بار باشد بنابراین برای تست سالم بودن مخزن انبساط بایستی آب مدار گرمایی را تخلیه کرد و با فشارسنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود.
اگر در زمانی که مدار گرمایی پر از آب باشد از قسمت شیر هواگیری مخزن انبساط به جای هوا آب خارج شود مخزن انبساط سوراخ شده و بایستی تعویض گردد. در صورت معیوب بودن مخزن انبساط در زمان استفاده از رادیاتورها، با بالا رفتن دمای آب گرمایی کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز 3 بار می گذرد و از شیر اطمینان 3 بار گرمایی آب خارج می گردد.

راه اندازی و تنظیم پکیج

برای راه اندازی و تنظیم هر پکیج باید به دفترچه راهنمای آن پکیج مراجعه شود و مراحل زیر باید برای هر پکیج طی شده باشد.راه اندازی و تنظیم پکیجراه اندازی و تنظیم پکیج

محافظت از یخ زدگی (وقفه طولانی درسیستم)

درصورتی که از پکیج در زمستان استفاده نمی‌شود و امکان وقوع یخ زدگی وجود دارد، از خالی کردن آب کل سیستم خودداری شود توصیه می‌شود ضدیخ مخصوص داخل لوله ها ریخته شود. بعضی از پکیج‌ها دارای سیستم محافظت از یخ زدگی در گرمایش مرکزی می‌باشند به‌نحوی که دمای سیستم گرمایش را زمانی که دما به زیر 5 درجه سلسیوس افت نماید تا 30 درجه سلسیوس بالا می برند.
عملکرد حفاظت در برابر سرما زمانی اجرا می گردد که:
1 برق دستگاه وصل باشد 2 شیر گاز ورودی به پکیج باز باشد 3 فشارسیستم تامین باشد 4 پکیج مسدود نباشد

کنترل پارامترهای احتراق پکیج

بعضی از پکیج‌ها دارای دو نقطه اتصالی است که به طور خاص طراحی شده و به تکنسین اجازه می‌دهد راندمان احتراق را پس از نصب، اندازه گیری نماید و اطمینان حاصل شود که محصولات احتراق خطری برای سلامتی ندارند. یکی از نقاط اتصال به مسیر تخلیه گاز داکت متصل می‌باشد، که می‌توان بر کیفیت محصولات احتراق و بازده احتراق نظارت داشت. نقطه اتصال دیگر به مسیر تهیه هوای احتراق متصل می گردد، که اجازه هرگونه بررسی محصولات احتراق را در حالت استفاده از دودکش‌های کواکسیال می‌دهد.
پارامترهای زیر را می توان در نقطه اتصال در مسیر گاز دودکش اندازه گیری نمود:
1 دمای محصولات احتراق
2 غلظت اکسیژن O2
3 غلظت دی‌اکسیدکربن CO2
4 غلظت مونواکسید کربن CO
دمای احتراق باید در نقطه اتصال در مسیر تهیه هوا، به وسیله قرار دادن سنسور اندازه گیری تا عمق حدود 3cm اندازه گیری شود.

عملکرد ضد مسدودی پمپ (سیستم ضد قفل شدگی پمپ)

درصورتی که آب گرم یا گرمایشی مورد نیاز نباشد در طول گرمایش و یا حالت آب گرم بهداشتی، پمپ
به طور خودکار یک دقیقه در هر 24 ساعت راه اندازی خواهد شد. این عملکرد در صورتی که پکیج به برق وصل
باشد قابل استفاده است.
سیستم ضد قفل شدگی شیر سه راهه:
درصورتی که در طول 24 ساعت هیچ گرمایشی مورد نیاز نباشد، سیستم ضدانسداد شیر سه راهه برای جلوگیری
از رسوب، شیرسه راهه را یک بار به کار می اندازد. این عملکرد در صورتی که پکیج به برق وصل باشد قابل استفاده
است.

تنظیمات دستگاه پکیج

تنظیم دمای آب گرم مصرفی

شیر گاز با یک سیستم الکترونیکی تنظیم تدریجی شعله همراه است که بر مبنای تنظیمات دمای آب گرم مصرفی مقدار آب خروجی از دستگاه ارتفاع شعله را تنظیم می نماید. این سیستم الکترونیکی دمای آب خروجی از پکیج را حتی زمانی که مقدار کمی آب مصرف می‌شود، ثابت نگه می‌دارد. در زمان استفاده از آب گرم، صفحه نمایشگر، دمای آب را نشان می‌دهد. برای افزایش دما کلید را در جهت عقربه های ساعت و برای کاهش آن در خلاف جهت بچرخانید.

تنظیم دمای اتاق

پکیج قابلیت نصب ترموستات اتاقی و کنترل دمای گرمایش را دارد که میزان کارکرد دستگاه بر مبنای آن تنظیم می‌شود. در غیر این صورت می توان با چرخاندن کلید دستگاه دمای شوفاژ را تنظیم نمود. زمانی که پکیج در حالت گرمایش مرکزی قرار دارد، عدد نمایشگر، دمای آب گرم مرکزی را نمایش می‌دهد. برای افزایش دما، کلید را در جهت عقربه‌های ساعت، و برای کاهش دما آن را در خلاف جهت بچرخانید.
در صورت استفاده نکردن از ترموستات اتاقی پمپ به صورت دائم روشن می ماند که این باعث استهلاک پکیج و مصرف برق می‌شود. درصورتی که از ترموستات اتاقی استفاده شود پکیج پس از دریافت خروجی از ترموستات مبنی بر رسیدن به دمای مورد نظر، پمپ را از سرویس خارج کرده و تا رسیدن درخواست مجدد گرمایش خاموش می ماند.

تنظیم فشار

به طور منظم فشار نمایش داده شده بر روی گیج فشار دستگاه را چک کنید تا بین 7Bar باشد. اگر فشار زیاد بود شیر تخلیه پکیج را باز کنید اگر فشار کم بود شیر پر کن را باز کنید. توصیه می‌شود که شیر را به آرامی باز کنید تا هوا خارج گردد. در هنگام انجام این کار دستگاه باید در حالت خاموش قرار گیرد.
توجه: اگر افت فشار زیاد اتفاق می افتد پکیج باید توسط سرویس کار کنترل شود.
بعضی از پکیج ها دارای یک سنسور هیدرولیک فشار هستند که در صورت نشتی آب، پکیج را خاموش می‌کند.

خاموش کردن پیکج

برای خاموش کردن پکیج منبع تغذیه برق آن باید قطع گردد. زمانی که نشانگر کلیدگردان (ولوم) برروی حالت (off) قرارداشته باشد، پکیج خاموش شده و باید نمایشگر کلمۀ off را نشان دهد ولی برق اصلی دستگاه به جهت محافظت از یخ زدگی می‌بایست به پریز متصل باشد.

اتصال سنسور دمای خارج

در بعضی از پکیج‌ها سنسور دمای خارجی پیش بینی شده است.کابلی است که به عنوان لوازم جانبی عرضه شده را به همراه سنسورهای خارجی، به رابط برد الکترونیک پکیج وصل می کنند. هنگامی که سنسور دمای خارجی متصل است، دستگاه کنترل دما مدار گرمایش را بر طبق دمای بیرون تنظیم می‌کند.

تنظیمات جدا کننده دود و هوا

در بعضی از پکیج‌ها تنظیمات جدا کننده دود و هوا وجود دارد تنظیم این کنترل کننده به دلیل بهینه کردن پارامترهای عملکرد و احتراق لازم است. سیستم مکش هوا می‌تواند به گونه‌ای تنظیم شود که مقدار هوا، بر اساس طول دودکش و داکت مکش، هوای احتراق اضافه مکش کند.
این کنترل کننده را برای افزایش یا کاهش هوای احتراق بچرخانید.تنظیمات جدا کننده دود و هوا

تنظیمات زبان دستگاه

در بعضی از دستگاه ها امکان تغییر زبان دستگاه وجود دارد.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 0 / 5. تعداد رای: 0

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

سمانه مطهری
من مهندس سیستم انرژی و محیط زیست هستم. هدف اصلی از انتخاب چنین مسیری حفظ محیط زیست است و من به خودم قول دادم همیشه تمام تلاشم را بکنم. مهندسان به طور مداوم سعی کرده اند دنیایی زیباتر بسازند و من از این هدف جدا نبودم.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه