مشعل‌های گازی : بخش‌های مختلف و راه‌اندازی

مشعل‌های گازی

خرابی و از کار افتادگی دستگاه‌ها در طول دوره بهره برداری از جمله مواردی است که لزوم توجه به تعمیر و نگهداری آنها بیش از پیش با اهمیت و مهم می‌باشد. در این مقاله که در ادامه‌ی مقاله‌ی پیشین(که در رابطه با مشعل‌های گازوئیلی بود) می‌باشد، به آشنایی با بخش‌های مختلف مشعل‌های گازی اعم از سوخت رسانی، هوا رسانی، مخلوط کننده هوا و گاز، اشتعال و کنترل و همچنین تعویض قطعات مشعل‌های گازی و راه‌اندازی آنها می‌پردازیم.

مشعل‌های گازی مشعل گازی

بخش‌های مختلف مشعل‌های گازی

يک مشعل گازسوز به پنج بخش زير تقسيم می‌گردد: 1 بخش سوخت رسانی 2 بخش هوارسانی 3 بخش اشتعال 4 بخش مخلوط کننده هوا و گاز 5 بخش کنترل

بخش سوخت رسانی

بخش سوخت رسانی مشعل گازیبخش سوخت رسانی مشعل گازی

تمیز کردن فیلتر گاز مشعل 1 چهار عدد پیچ مربوط به درپوش فیلتر را خارج کرده، تا درپوش جدا شود. 2 فیلتر را از محفظه آن خارج کرده و با دقت شست وشو دهید و پس از خشک شدن کامل آن مجدداً درون فیلتر جا دهید. 3 درپوش را روی فیلتر قرار دهید و دقت کنید واشر یا اورینگ در محل صحیح قرار گرفته باشد، سپس چهار پیچ درپوش را محکم کنید. 4 شیرگاز را باز کنید و به کمک نشتی اب یا آب صابون از عدم نشت گاز اطمینان حاصل نمایید.

تنظیم دبی گاز الف) تنظیم شیر برقی دانگز(تنظیم گاز اصلی Vmax) 1 به کمک پیچ گوشتی پیچ قفل کننده را شل کنید. 2 کله هیدرولیک را به آرامی و بدون وارد نمودن نیروی زیاد بچرخانید. حرکت در جهت مثبت از اصلی زیاد و برعکس کم می‌شود. 3 بعد از تنظیم، پیچ قفل کننده را به کمک پیچ گوشتی محکم ببندید.

ب) تنظیم شیر برقی دانگز(تنظیم گاز استارت یا شروع Vstart) 1 کلاهک مشکی بالای کله استارت را با پیچاندن خارج کنید. 2 کلاهک مشکی را معکوس نموده و به عنوان یک ابزار استفاده نمایید. با چرخاندن مهره تنظیم در جهت مثبت مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و برعکس کم می‌شود. 3 بعد از تنظیم کلاهک مشکی را در جای خودش قرار دهید.

پ) تنظیم شیر برقی کروم شرودر(تنظیم گاز اصلی KROMSCHRODER Vmax) 1 به کمک یک آچار آلن و با چرخاندن پیچ زیر شیر می توان مقدار گاز اصلی را تنظیم نمود. این کار را به صورت خیلی آرام انجام دهید. حرکت در جهت مثبت مقدارگاز اصلی زیاد و برعکس کم می‌شود. ت) تنظیم شیر برقی کروم شرودر(تنظیم گاز استارت KROM SCHRO DER Vstart) 1 پیچ قفل کننده روی کله هیدرولیک را یا به کمک آچار آلن شل کنید. این پیچ بدون لاک خوردگی است. 2 با چرخاندن کله استارت به آرامی در جهت مثبت مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و برعکس کم می‌شود. بعد از تنظیم، پیچ قفل کننده را به کمک آچار آلن محکم کنید.

تنظیم دبی گاز مشعل گازی

Vmax

تنظیم دبی گاز مشعل گازی

Vmax

تنظیم دبی گاز مشعل گازی

Vstart

تنظیم دبی گاز مشعل گازی

KROMSCHRODER Vmax

تنظیم دبی گاز مشعل گازی

KROM SCHRO DER Vstart

تنظیم دبی گاز مشعل گازی

KROM SCHRO DER Vstart

بخش کنترل

بخش کنترل سوخت رسانیاندازه گیری فشار گاز ورودی به مشعل 1 شیر دستی گاز را ببندید. 2 درپوش محل مانومتر روی پایه شیر برقی را به کمک آچار آلن باز کنید. 3 فشارسنج را به محل مانومتر وصل نمایند. 4 شیر دستی گاز را باز کنید. 5 فشار را از روی مانومتر قرائت کنید. 6 بعد از قرائت فشار شیر دستی گاز را ببندید، مانومتر را باز کرده و در پوش جای مانومتر روی بدنه شیر برقی را متصل و محکم نمایند.

بخش هوارسانی

بخش هوارسانی مشعل گازیبخش هوارسانی مشعل گازیتنظیم کلید فشار هوا 1 کلید برق مشعل را وصل نمایید، مشعل شروع به کارکردن می کند. 2 درپوش کلید کنترل فشار هوا را با باز کردن پیچ‌های آن جدا کنید. 3 صفحه مدرج تنظیم فشار کلید را به تدریج افزایش دهید تا در یک جای مشخص مشعل از کار بیفتد این نقطه فشار نهایی است. 4 کلید فشار هوا را به میزان 0.5 تا 1bar کمتر از این فشار نهایی تنظیم کنید. 5 بعد از تنظیم درپوش کلید کنترل فشار هوا را نصب نمایید.

بخش اشتعال

بخش اشتعال مشعل گازیتنظیم الکترود جرقه مشعل های گازی با یک الکترود جرقه الف) تنظیم الکترود جرقه مشعل های گازی با یک الکترود جرقه 1 لوله شعله را با شل کردن پیچ‌ها از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ بست نگهدارنده الکترود را شل کنید. 2 الکترود جرقه را مطابق شکل مقابل تنظیم کنید. 3 بعد از تنظیم پیچ بست نگه دارنده الکترود را محکم نمایید.

ب) تنظیم الکترود جرقه مشعل های گازی با دو الکترود جرقه 1 لوله شعله را با شل کردن پیچ‌ها از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ بست نگهدارنده الکترودها را شل نمایید. 2 الکترود جرقه را مطابق شکل مقابل تنظیم کنید. 3 بعد از تنظیم پیچ بست نگه دارنده الکترود را محکم نمایید.

تنظیم الکترود جرقه مشعل های گازی با یک الکترود جرقه تنظیم الکترود جرقه مشعل های گازی با یک الکترود جرقه تنظیم الکترود جرقه مشعل های گازی با یک الکترود جرقه

بخش مخلوط کننده هوا و گاز

بخش مخلوط کننده هوا و گازتنظیم شعله پخش کن 1 کلید اصلی مشعل را خاموش کنید. 2 درپوش روی بدنه مشعل را با بازکردن پیچ‌های آلن از بدنه جدا کنید. 3 پیچ قفل کننده روی لوله سوخت را مطابق شکل شل کنید. 4 درپوش روی بدنه مشعل را در جای خودش قرار دهید. 5 به کمک آچار آلن و چرخاندن بادامک تنظیم شعله شکل شعله را تنظیم کنید. 6 پس از تنظیم، پیچ قفل کننده را محکم کنید و پیچ درپوش را نصب کنید.

تنظیم شعله پخش کن مشعل گازی تنظیم شعله پخش کن مشعل گازی تنظیم شعله پخش کن مشعل گازی تنظیم شعله پخش کن مشعل گازی

بخش کنترل احتراق

بخش کنترل احتراق مشعل گازیبخش کنترل احتراق مشعل گازیتنظیم میله یونیزاسیون 1 لوله شعله را از سر مشعل خارج کنید(با بازکردن پیچ‌ها) 2 پیچ بست نگهدارنده و میله یونیزاسیون را شل کنید. 3 میله یونیزاسیون را مطابق شکل تنظیم نمایید. دقت کنید که فاصله هوایی بین میله یونیزاسیون و میله زمین (عصایی) 3 تا 5 میلی متر باشد و میله یونیزاسیون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد. 4 بعد از تنظیم پیچ بست نگهدارنده میله یونیزاسیون را محکم کنید و لوله شعله را در محل خود قرار داده و پیچ‌ها را محکم نمایید.

تنظیم میله یونیزاسیون مشعل گازی تنظیم میله یونیزاسیون مشعل گازی

اندازه گیری شدت جریان میله یونیزاسیون 1 کلید برق مشعل را قطع نمایید. رله مشعل را با شل کردن پیچ مربوط از پایه رله جدا کنید. 2 کابل میله یونیزاسیون را از پایه 2 پایه رله جدا کنید. 3 میکروآمپر را در مسیر ترمینال 2 پایه رله و کابل میله یونیزاسیون قرار دهید. 4 رله را روی پایه قرار داده و پیچ آن را محکم کنید. 5 کلید برق مشعل را وصل کنید تا مشعل راه اندازی شود و شعله تشکیل گردد و مقدار جریان را یادداشت نمایید. 6 با تنظیم هوا و گاز سعی کنید بیشترین جریان میله یونیزاسیون به دست آید.

تعویض الکتروموتور 1 کلید فشارهوا را از انتهای موتور با باز کردن پیچ‌های مغزی آن را جدا کنید. 2 سیم‌های الکتروموتور را از پایه رله جدا کنید. 3 پیچ‌های نصب الکتروموتوربه بدنه مشعل را خارج کنید (به کمک آچار آلن) 4 ا لکتروموتور همراه با بادزنا ز بدنه مشعل جدا می‌شود. 5 پیچ مغزی اتصال فن به محور موتور را باز نمایید. فن را بیرون کشیده تا از الکتروموتور جدا گردد. 6 الکتروموتور معیوب را تعویض نمایید.

تعویض کلید فشاری گاز 1 سیم‌های کلید کنترل فشار گاز را از پایه رله جدا کنید. 2 مغزی اتصال کلید کنترل فشار گاز به بدنه شیربرقی گاز را به کمک یک آچار تخت باز کنید. 3 کلید کنترل فشار گاز از شیر برقی گاز جدا می‌شود. 4 کلید کنترل فشار گاز معیوب را تعویض نمایید.

تعویض شیربرقی گاز 1 ابتدا کلید کنترل فشار گاز را از شیر برقی جدا کنید. 2 سیم‌های شیربرقی گاز را از پایه رله جدا کنید. 3 شيلنگ گاز اتصال به شیر برقی را جدا کنید. 4 مهره ماسوره اتصال شیربرقی گاز به لوله اتصال گاز را باز کنید تا شیر برقی از مشعل جدا شود. 5 شیر برقی معیوب را تعویض نمایید.

تعویض کلید کنترل فشار هوا 1 سیم‌های کلید کنترل فشار هوا را از پایه رله جدا کنید. 2 با شل کردن پیچ‌های مغزی پشت الکتروموتور کلید کنترل فشار هوا از الکتروموتور جدا می‌شود. 3 کلید کنترل فشار هوای معیوب را تعویض نمایید.

راه اندازی مشعل‌های گازی

1 تنظیم آکوستات 2 روشن کردن کلید اصلی و کلید مشعل 3 بازکردن شیردستی )ربع گرد( گاز ورودی به مشعل 4 در صورتی که شعله تشکیل نگردد دکمه روی رله را در صورت قرمز شدن 3 الی 4 بار فشار دهید تا هوای درون لوله گاز به مشعل خارج شود. 5 شیر برقی گاز را تنظیم کنید. طوری تنظیم کنید که طول شعله از دو سوم محفظه احتراق بیشتر نشود. 6 دریچه تنظیم هوا را تنظیم کنید. 7 کلید کنترل فشار هوا را تنظیم کنید. 8 کلید فشار گاز را تنظیم کنید. 9 چند بار سیکل کاری مشعل را با قطع و وصل کلید مشعل تکرار کنید تا از کارکرد صحیح مشعل اطمینان حاصل کنید. 10 به کمک نشتی اب یا آب صابون تمام اتصالات را از لحاظ عدم نشتی گاز بررسی کنید.

راه اندازی مشعل گازی راه اندازی مشعل گازی راه اندازی مشعل گازی
راه اندازی مشعل گازی راه اندازی مشعل گازی راه اندازی مشعل گازی

بازدید دوره ای مشعل های گازسوزجدول عیب‌یابی اشکال سیستم سوخت رسانیجدول عیب یابی اشکال سیستم سوخت رسانیجدول عیب‌یابی اشکال سیستم هوارسانیجدول عیب یابی اشکال سیستم هوارسانیجدول عیب یابی اشکال سیستم هوارسانیجدول عیب یابی اشکالات مشترکجدول عیب یابی اشکالات مشترکجدول عیب یابی اشکالات مشترک

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 2.3 / 5. تعداد رای: 7

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

سمانه مطهری
من مهندس سیستم انرژی و محیط زیست هستم. هدف اصلی از انتخاب چنین مسیری حفظ محیط زیست است و من به خودم قول دادم همیشه تمام تلاشم را بکنم. مهندسان به طور مداوم سعی کرده اند دنیایی زیباتر بسازند و من از این هدف جدا نبودم.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه