قسمت اول:تعمیر و لوله کشی مخزن کویلی و گالوانیزه

در این مقاله سعی داریم شما را با تعمیر مخازن کویلی ، عیب یابی ، رسوب زدایی و همچنین نصب مخازن کویلی آشنا کنیم

تعمیر مخزن کویلی

تجهیزات تولید آب گرم مصرفی دستگاه های مکانیکی با کاربری و ظرفیت مشخص و با مصرف هر نوع انرژی (برق، سوخت جامد، مایع، گاز و انرژی خورشیدی) هستند. در این مقاله از دانشنامه تاسیس پلاس سعی میشود که کاربر پس از نصب این تجهیزات اعم از مخزن کویلی و مخزن گالوانیزه و … به شایستگی نحوه راه اندازی و تعمیر آنها دست یابد. همچنین با اصول ترسیم و لوله کشی رایزر دیاگرام سیستم های گرمایشی در ساختمان و نکات فنی آن با توجه به دستورالعمل طراح آشنا شود.همچنین برای مطالعه قسمت دوم می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

نام وسیله شرح شکل ظاهری
مخزن ضخامت ورق فولادی بهكار رفته در مخزن برحسب فشار كاری دستگاه، دمای كاری و ضريب خورندگی آب محاسبه میشود. از مخازن كويلی در دو نوع افقی و ايستاده .برحسب شرايط محل نصب استفاده میشود مخزن
پايه در مخازن كويلی افقی، پايه به صورت شاسی  و زيرسری مانند مخازن دوجداره ساخته میشود و در مخازن كويلی ايستاده پايه ها به .مخزن متصل است پایه
جداكننده يک عدسی چدنی است كه مسير لولههای كويل رفت و برگشت را با يک ديواره و لاستيک آببندی از يکديگر جدا میسازد. جدا کننده
كويل كويلها به صورت Uشکل يا حلقوی ساخته میشوند كه روی يک صفحه سوراخدار جوش داده شده است و توسط صفحات فلزی فاصله لوله ها از يکديگر ثابت نگه داشته میشود. کویل  
   

برابر مقررات ملي ساختمان ايران حداقل حجم آب گرم مصرفي براي هر واحد بايد برابر ارقام جدول زیر باشد.

تعداد اتاقهای واحد ظرفیت برحسب لیتر
يک خوابه 75
دو خوابه 110
سه خوابه 150
 

عیب یابی

پس از بهره برداری از مخزن كويلی، جدولی از روند چگونگی كار مخزن كويلی تهيه می شود كه به اين جدول چک ليست گفته می شود. با توجه به نوع كاربری مخزن كويلی اين چک ليست در بازه های زمانی يک روزه يا هفتگی يا ماهيانه تهيه می گردد. در اين صورت می توان برنامه ريزی كرده و عيب را برطرف كرد.

نشانه عیب

عیب احتمالي روش برطرف کردن عیب
1ـ آب گرم نميشود 1ـ عدم گرمابندي مخزن 2ـ رسوبگرفتگي 3ـ مصرف زيادتر از حد معمول 4ـ پايينبودن دماي آب ديگ 5ـ دماي آب سرد ورودي پايين است. 6ـ پمپ آب گرم مصرفي درست عمل نميكند. 7ـ عدم سيركوله آب ديگ 1ـ1ـ گرمابندي مخزن باعايق گرمايي 1ـ2ـ رسوبزدايي داخل كويل 2ـ2ـ رسوبزدايي خارج كويل 1ـ3ـ ترويج فرهنگ مصرف 2ـ3ـ افزايش دماي آب گرم ديگ 3ـ3ـ انتخاب مخزن بزرگتر 4ـ افزايش دماي ترموستات آب ديگ 5ـ افزايش دماي ترموستات آب ديگ 1ـ6ـ بررسي شيرهاي مسير 2ـ6ـ تنظيم دماي ترموستات جداري 3ـ6ـ تعمير پمپ 4ـ6ـ تعويض پمپ 1ـ7ـ بررسي شيرهاي مسير 2ـ7ـ تنظيم دماي ترموستات جداري 3ـ7ـ تعمير پمپ 4ـ7ـ تعويض پمپ
2ـ از مخزن انبساط باز آب سرريز ميشود. 1ـ كويل سوراخ شده است. 2ـ (در ساير موارد در بحث مخزن انبساط و موتورخانه آورده شده است.) ـ تعمير كويل ـ تعويض كويل
3ـ در آب گرم مصرفي مواد رنگي وجود دارد. 1ـ زنگزدن داخل مخزن 2ـ سوراخشدن كويل  تعمير مخزن و اپوكسي كردن داخل آن تعويض مخزن تعمير يا تعويض كويل
4ـ آب گرم مصرفي بو و طعم نامطبوع ميدهد. 1ـ كويل سوراخ شده ـ تعمير كويل ـ تعويض كويل
5ـ خيس بودن اطراف مخزن 1ـ سوراخشدن مخزن 2ـ نشتي اتصالات و شير اطمينان ـ تعمير يا تعويض مخزن ـ بررسي محل اتصالات و رفع نشتي
 

رسوب زدایي

رسوبزدايی در مخازن كويلي با دو روش فيزيکي و شيميايي انجام ميشود:

قطعات فلزی سخت مانند بدنه ها كه قابليت اجرای كار فيزيکی را دارا میباشند و دچار آسيب نمیشوند را با كاردک و فرچه های سيمی رسوبزدايی میكنند                    فيزيکی            رسوب زدايی
روش 1:دستگاه اسيدشويی برای رسوب زدايی داخل لوله ها و كويل ها و مبدل ها استفاده میگردد. طرز كار: در كتاب نصب و راه اندازی پکيج توضيح داده شده                شيميايی (اسيدشويی)
روش 2: غوطه ور كردن برای رسوب زدايی قسمت های بيرونی لوله ها، كويلها، مبدلها، پره ها و غيره استفاده میشود. طرز كار: با غوطه وركردن در داخل حوضچه های اسيدی در مدت زمان مشخصی عمل رسوبزدايی انجام میگيرد
روش 3: آغشته كردن قطعات بزرگ يا قطعات جدانشدنی از دستگاهها كه نمیتوان با دستگاه اسيدشويی يا غوطه ور كردن يا رسوبزدايی فيزيکی رسوبزدايی نمود را با اين روش رسوبزدايی میكنند. طرز كار: قطعه را با قلم موی آغشته به اسيد در چند نوبت پوشش داده و سپس با فرچه سيمی رسوبات را از آن جدا میكنند.

رسوب زدایي داخل لوله هاي کویل

ـ با توجه به دستوركار زير عمليات رسوبزدايی را انجام دهيد.

 
مواد مصرفی تجهیزات
نام وسيله مقدار/ تعداد نام وسيله مقدار/تعداد
لباس كار به ازای هر کاربر مخزن كويلی 300ليتری يک دستگاه
دستکش به ازای هر کاربر آچار لولهگير يک عدد
كفش ايمني به ازای هر کاربر دستگاه اسيدشوی يک دستگاه
عينک ايمنی به ازای هر کاربر آچار فرانسه 14اينچ يک عدد
اسيد ديسکلر 20ليتر آچار تخت يک دست
 

دستورکار: 1.وسايل و ابزار كار را از انبار تحويل بگيريد. 2.به لباس كار و وسايل ايمنی تجهيز شويد. 3.دستگاه اسيدشويی را از اسيد ديسکيلير پر كنيد. 4.دستگاه اسيدشويی را توسط شيلنگهای رابط به بوشنهای ورودی و خروجی كويل متصل كنيد. 5.دستگاه اسيدشويی را برای مدت كوتاهی راهاندازی كرده و اتصالات آن را از لحاظ نشتی اسيد چک كنيد. 6.هر چند دقيقه يک بار اتصالات را از كويل جدا كرده و ميزان رسوبزدايی را كنترل كنيد.

7.پس از اتمام رسوبزدايی كويل، سطح داخلی لوله ها را با آب شستوشو دهيد

نکات ایمنی کار با اسیدها:
1.وسایل مناسب و کافي براي شستوشو موجود باشد تا چنانچه اگر بدن یا لباس افراد به اینگونه
مایعات آلوده شد فوراً شستوشو داده شود.
2.مقدار کافي داروي شستوشوی چشم باید همیشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجودباشد.
3.اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسید در میان باشد باید لباسهاي ضد اسید، عینک، کلاه ضد
اسید، پوتین، دستکش لاستیکي فراهم باشد.
4.هنگام نقل و انتقال ظروف اسید قبل از حمل اینگونه ظروف بایستي سرپوش ظرف را کمي شل
کرد و پس از تخلیه فشار آن در آن را محکم بست.
5.کار با اسیدها و بازها باید زیر هود انجام گیرد. 
 

 

رسوبزدایي خارج لوله هاي کویل

ـ با توجه به دستورکار زیر عملیات رسوبزدایی را انجام دهید.

مواد مصرفی تجهیزات
نام وسيله مقدار/ تعداد نام وسيله مقدار/تعداد
لباس كار به ازای هر کاربر مخزن كويلی 300ليتری يک دستگاه
دستکش به ازای هر کاربر آچار لولهگير يک عدد
كفش ايمني به ازای هر کاربر دستگاه اسيدشوی يک دستگاه
عينک ايمنی به ازای هر کاربر آچار فرانسه 14اينچ يک عدد
اسيد ديسکلر 20ليتر آچار تخت يک دست

دستورکار: 1.وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید. ّ 2.به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید. 3.یک تشتک پلیمری به ابعاد قطر و طول کویل انتخاب کنید. نکته: ترجیحاً از تشتک افقی استفاده شود (برای جلوگیری از سقوط تشتک حاوی اسید) 4.کویل را به صورت افقی داخل تشتک قرار دهید. 5.به آرامی اسید دیسکلر را داخل تشتک ریخته تا کویل درون اسید غوطهور شود. 6.هرچند دقیقه یکبار کویل را بهآرامی حرکت داده تا بتوانید روند رسوبزدایی را کنترل کنید.

7.پس از اتمام رسوبزدایی کویل، سطح خارجی لوله ها را با آب از اسید باقیمانده پاک کنید.

نکات ایمنی کار با اسیدها:

 1. وسايل مناسب و كافي براي شستوشو موجود باشد تا اگر بدن يا لباس افراد به اينگونه مايعات آلوده شد فوراً شستوشو داده شود.
 2. مقدار كافي داروي شستوشوی چشم بايد هميشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجود باشد.
 3. اگر خطر پخششدن و ترشحات اسيدی در ميان باشد بايد لباسهاي عايق اسيد، عينک، كلاه عايق اسيد، پوتين، دستکش لاستيکي فراهم باشد.
 4. هنگام نقل و انتقال ظروف اسيدی قبل از حمل اينگونه ظروف بايستي سرپوش ظرف را كمي شل كرد و پس از تخليه فشار آن در آن را محکم بست.
 5. كار با اسيدها و بازها بايد زير هود انجام گيرد.

تعمیر لوله هاي کویل

درصورتیكه يکی دوتا از لوله ها سوراخ شده باشند میتوان با جوشكاری درپوش يا نصب چوب پنبه در مسير ورود و خروج همان لوله از نشتی جلوگيری كرد. ـ با توجه به دستوركار زير تعمير لوله هاي كويل را انجام دهيد.

مواد مصرفی

تجهیزات
نام وسيله مقدار/ تعداد نام وسيله مقدار/تعداد
لباس كار به ازای هر کاربر مخزن كويلی 300ليتری يک دستگاه
دستکش به ازای هر کاربر 1/2 2 اينچ آچار لوله گير يک عدد
كفش ايمني به ازای هر کاربر دستگاه جوش يک دستگاه
عينک ايمنی به ازای هر کاربر آچار فرانسه 14اينچ يک عدد
كپ (پولکی) 2عدد آچار تخت يکدست
چوبپنبه 2عدد چکش لاستيکی يک عدد
الکترود جوشكاری برق 3mm 10 عدد

دستورکار:

1.وسايل و ابزار كار را از انبار تحويل بگيريد.

2.به لباس كار و وسايل ايمنی مجهز شويد.

3.كويل آسيبديده را از داخل مخزن خارج كنيد.

4.قسمت های آسیب دیده کویل (سوراخ شده) را شناسایی کنید.

5.لوله ورودی و خروجی را علامتگذاری کنید.

6.هر دو مسیر ورود و خروج لولۀ آسیبدیده را مسدود کنید.

7.درصورتیکه صفحۀ تقسیم کننده لولههای کویل قابلیت جوشکاری را داشته باشد به وسیلۀ گپ های پولکی شکل و عملیات جوشکاری آب بندی مسیرهای آسیب دیده را مسدود نمایید.

8.اگر صفحۀ تقسیم کننده لوله های کویل قابلیت جوشکاری را نداشت میتوان مسیرهای آسیب دیده را توسط چوب پنبه و به کمک چکشهای لاستیکی مسدود نمود.

9.پس از انجام مراحل تعمیر، کویل را درون مخزن قرار داده و از کویل مطابق دستور کار تست مخزن کویلی، تست نشتی کویل بگیرید.

نکات ایمنی:

 ـ در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
ـ ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
ـ بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.
ـ از ماسک و لوازم مناسب جوشکاری استفاده کنید. 

تعویض لوله هاي کویل

درصورتیكه دسته ای از لوله ها سوراخ شده باشند میتوان با تعويض لوله های آسيب ديده و جايگزينی لوله های جديد كويل را احيا كرد. ـ با توجه به دستوركار زير تعويض لوله هاي كويل را انجام دهيد.

مواد مصرفی تجهیزات
نام وسيله مقدار/ تعداد نام وسيله مقدار/تعداد
لباس كار به ازای هر کاربر مخزن كويلی 300ليتری يک دستگاه
دستکش به ازای هر کاربر 2 1/2 اینچ آچار لوله گير يک عدد
كفش ايمني به ازای هر کاربر دستگاه جوش اكسی استيلن يک دستگاه
عينک ايمنی به ازای هر کاربر آچار فرانسه 14اينچ يک عدد
لولههای مسی يا فولادی يک عدد آچار تخت يکدست
مفتول برنج يک عدد يک دستگاه
روانساز جوش برنج يک عدد
 

دستورکار: 1.وسايل و ابزار كار را از انبار تحويل بگيريد. 2.به لباس كار و وسايل ايمنی تجهيز شويد. 3.كويل آسيبديده را از داخل مخزن خارج كنيد. 4.قسمتهای آسيبديده كويل (سوراخشده) را شناسايی كنيد. 5.بر روی قسمت ورودی و خروجی لوله علامتگذاری كنيد. 6.با راهنمايی هنرآموز خود نحوه اتصال لولهها به صفحه تقسيمكننده لولههای كويل را بررسی كنيد.

نکته: نحوه اتصال در كويل های مسی * پرچ و جوش مقاومتی * لحيم كاری (جوش برنج يا )... 

و در كويلهای فولادی * جوش مقاومتی * جوش برق میباشد.

7.لوله آسيب ديده را از صفحه تقسيم كننده جدا كنيد. 8.لوله جديد را جايگزين نماييد. 9.لوله جديد را  مطابق اتصال اوليه يا روش اتصال جايگزينی متصل نماييد. 10.پس از انجام مراحل تعويض لوله كويل، كويل را درون مخزن قرار داده و از كويل مطابق دستور كار تست مخزن كويلی، تست نشتی كويل بگيريد.

 

رسوب زدایی مخزن گالوانیزه

راهنمای مخزن گالوانیزه

ـ با توجه به دستورکار رسوب زدایی مخزن گالوانیزۀ مخزن کویلی را انجام دهید.

مواد مصرفی تجهیزات
نام وسیله مقدار/ تعداد نام وسیله مقدار/تعداد
لباس کار یک دست مخزن کویلی 300لیتری یک دستگاه
دستکش یک جفت آچار لولهگیر یک عدد
کفش ایمني یک جفت آچار فرانسه 14اینچ یک عدد
عینک ایمنی یک عدد آچار تخت یک دست
اسید دیسکیلیر 20لیتر
درپوش به ازای تمامی بوشنهای مخزن
فرچه و کاردک به ازای کارگران
   

دستور کار:

وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.ّ

به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.

 1. برای جلوگیری از آسیبدیدن کویل، کویل را از داخل مخزن خارج کنید.
 2. دریچه بازدید (منهول) را بازکنید.
 3. رسوبات تهنشینشده در قسمت عدسی پایین مخزن را به وسیله یک کاردک خارج کنید.
 4. درصورتیکه جداره های داخلی مخزن رسوب گرفته اند با کمک فرچه سیمی برای جداکردن آنها از ديواره ها تلاش كنيد.
 5. درصورتیكه رسوبات به ديواره سفت شده باشد، از روش رسوبزدايی شيميايی استفاده كنيد.
 6. با راهنمايی هنرآموز خود ديوارههای داخلی مخزن را به اسيد ديسکلر آغشته نماييد.
 7. عمليات قبلی را در چند نوبت و با فاصله زمانی تکرار كنيد.
 8. سپس با رعايت نکات ايمنی كار با اسيدها با فرچه سيمی رسوبات حلشده در اسيد را پاک كنيد.
 9. جداره داخلی را بوسيله آب از اسيد پاک كنيد.
 10. سطوح داخلی را بهطور كامل خشک كنيد. نکته: اگر حتی كمترين ميزان رطوبتی وجود داشته باشد رنگ اپوكسی به فلز نمیچسبد.
 11. پس از اطمينان از خشکشدن كامل، جداره داخلی را با دو دست رنگ اپوكسی بپوشانيد.
 12. پس از اتمام اپوكسیكردن و خشکشدن كامل آن میتوانيد متعلقات مخزن را در موقعيت خودبسته و مخزن را آبگيری نماييد. درصورت امکان به جای اپوكسی میتوان با گالوانيزه گرم مخزن را مجدد گالوانيک كرد.

تعمیر یا تعویض مخزن گالوانیزۀ مخزن کویلی

 
مواد مصرفی تجهیزات
نام وسیله مقدار/ تعداد نام وسیله مقدار/تعداد
لباس کار یک دست مخزن کویلی 300لیتری یک دستگاه
دستکش یک جفت آچار لوله گیر یک عدد
کفش ایمني یک جفت آچار فرانسه 14اینچ یک عدد
عینک ایمنی یک عدد آچار تخت یک دست
اسید دیسکلر 20لیتر
درپوش به ازای تمامی بوشن های مخزن
فرچه و کاردک یک عدد
 

دستور کار:

 1. وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید..
 2. به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.
 3. برای جلوگیری از آسیبدیدن کویل، کویل را از داخل مخزن خارج کنید.
 4. معمولاً محلهای نشتی بهصورت زنگ آب بر روی بدنه مشخص هستند آنها را علامتگذاری کنید.
 5. به کمک هنرآموز خود با ضربات کوچک چکش فلزی شدت خوردگی را در محلهای پوسیدگی بررسی کنید.
 6. اگر نشتی یکی یا دو تا بود محل نشتی را بهوسیله سوهان گرد و نیمگرد و ورقهای سنباده از  پوسیدگی و زنگ ً زدگی کاملا پاک کنید.  
 7. با ابعاد 4برابر قطر نشتی يک تکه ورق فلزی 2ميلیمتر بهصورت چهار گوش يا دايرهایشکل تهيه كنيد.
 8. ورق را در محل نشتی با چهار خال جوش ثابت كنيد.
 9. ورق را به طور كامل جوش آببندی دهيد.
 10. سربارههای جوش را از محل جوشكاری پاک كنيد.
 11. محل و اطراف محل جوشكاری را از داخل مخزن با دو دست رنگ اپوكسی و از بيرون با رنگهای روغنی بپوشانيد. درصورتیکه تعداد نشتیها زیاد باشد باید مخزن تعویض گردد.
 12. اتصالات و شيرآلات و نشاندهندهها و كنترلكنندهها و كويل گرمايی را از مخزن پوسيده باز كنيد.
 13. هركدام از قطعات بازشده را با راهنمايی هنرآموز خود سرويس و آزمايش نموده و درصورت سالم بودن بر روی مخزن جديد ببنديد.
 14. مخزن جديد را مطابق دستور كار نصب مخزن كويلی در محل خود قرار دهيد.

 

تعمیر مخزن کویلی

استقرار مخزن کویلی روی فونداسیون (پایه بتنی)

ـ به كمک هم گروهي هاي خود يک مخزن كويلی را بر روي فونداسيون آماده در كارگاه مستقر كنيد.

مخزن کویلی

دستور کار: 1.وسايل و ابزار كار را از انبار تحويل بگيريد. 2.به لباس كار و وسايل ايمنی تجهيز شويد. 3.با توجه به ابعاد مخزن كويلی نقشه پلان استقرار تأييدشده توسط هنرآموز ابعاد فاصله گذاری مجاز و ايمنی موجود را بررسی نماييد. 4.توسط تيفور و تسمهها و قلابهای مناسب از دو محل آويز جوشدادهشده بر روی مخزن كويلی آن را تا محل فونداسيون حمل كنيد. 5.مخزن كويلی را بر روی فونداسيون قرار داده و جهت كويل و دريچه بازديد (هندهول) را در مسير در دسترس قرار دهيد. 6.در صورت نياز، پايه های مخزن كويلی را بر روی صفحه های (پليت های)از قبل اجرا شده در فونداسيون قرار دهيد و با رول بولت پايه های سختی گير را بر روی صفحه يا پايه بتنی محکم كنيد.

لوله کشی ارتباطی مخزن کویلی

 نکته: در موقع لوله كشی مخزن آبگرم كويلی بايد توجه شود كه كليه لوله ها به جز شير اطمينان به وسيله مهره ماسوره به مخزن متصل میگردند. 
 

لوله کشی مخزن کویلی

ـ برروي يک سيستم موتورخانه حرارت مركزی، مخزن كويلی را به ديگ آب گرم و مدار آب گرم بهداشتی برابر نقشه كار زير لوله كشی نماييد. ـ با توجه به محل استقرار مخزن در كارگاه تجهيزات مورد نياز را در جدول زير وارد و به هنرآموز ارائه نماييد.

لوله کشی مخزن کویلی   لوله کشی مخزن کویلی     لوله کشی مخزن کویلی

تست و راه اندازی مخزن کویلی

ـ پس از اتمام مراحل لوله كشي كليه خطوط لوله كشي و مخزن دوجداره را برابر دستور كار زير تست نماييد. ـ با توجه به نقشه كاركارگاه، خود تجهيزات مورد نياز را در جدول زير وارد و به هنرآموز ارائه دهيد.

دستورکار: 1.وسايل و ابزار كار را از انبار تحويل بگيريد. 2.به لباس كار و وسايل ايمنی مجهز شويد. 3.چک ليست، مورد نياز را تهيه كنيد.

مرحله اول: کنترل نهایی 3.چک ليست كنترل نهايی را تکميل نماييد 4.درصورت عدم انطباق شرايط مخزن كويلی با موارد چک ليست موضوع را ثبت كرده و با هماهنگی هنرآموز خود مورد را بررسی نماييد. 5.درصورت انطباق شرايط مخزن كويلی با موارد چکليست میتوانيد مخزن كويلی را تست نماييد. مرحله دوم: تست و راه اندازی 6.شيرفلکۀ ورودی آب سرد شهری به مخزن كويلی را باز كنيد تا مطمئن شويد كه پر شده است. 7.شير فلکه های رفت و برگشت كويل آب گرم را از روی كلکتور به ترتيب باز كنيد تا كويل آبگيری شود.

نکته: از آبگيری كامل سيستم موتورخانه توسط مخزن انبساط اطمينان حاصل كنيد.

8.از محل پيشبينی شده بر روی لوله رفت (آب گرم از ديگ) هواگيری نماييد. 9.در زمان شروع پركردن سيستم از آب، حتماً يک يا چند نفر از هنرجويان به آن كار نظارت مستمر داشته باشند تا اگر دستگاه و يا لولهها و وصلكنندهها نشتی داشته باشند، بلافاصله آب سرد ورودی قطع شود و محل مورد ايراد تخليه و ترميم گردد و پس از آن، با تغذيۀ سيستم از آب، كار ادامه يابد.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 0 / 5. تعداد رای: 0

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

سمانه مطهری
من مهندس سیستم انرژی و محیط زیست هستم. هدف اصلی از انتخاب چنین مسیری حفظ محیط زیست است و من به خودم قول دادم همیشه تمام تلاشم را بکنم. مهندسان به طور مداوم سعی کرده اند دنیایی زیباتر بسازند و من از این هدف جدا نبودم.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه