تنظیمات پکیج شوفاژکار

تنظیمات پکیج کامفورت شوفاژکار

راهنمای کنترل پنل پکیج دیواری کامفورت شوفاژکار

A: دﻣﺎي تنظیمی/ دﻣﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب گرم/ کد ﺧﻄﺎH: نشانگر میزان قدرت شعله
B: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺴﺘﺎنی I: نشانگر ساعت/ تایمر
C: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن وﺿﻌﯿﺖ تابستانیJ: نشانگر 4 حالت برنامه‌ریزی
D: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن سیستم گرمایشK: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن ضدیخ
E: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن آب گرم مصرفیL: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن فن دستگاه
F: ﻧﺸﺎنگر اﺳﺘﻔﺎده/ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﺗﺎقیM: ﻧﺸﺎنگر ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن/ ﻧﺒﻮدن پمپ
G: نشانگر قفل بودن/ نبودن دستگاهN: ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﺸﺎر آب

تنظیمات پکیج کامفورت شوفاژکار

 1. کلید روﺷﻦ/ ﺧﺎﻣﻮش(ON/OFF): اﯾﻦ کلید ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ/ زﻣﺴــﺘﺎﻧﻪ و ﯾﺎ روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن دﺳتگاه می‌باشد. همچنین اﯾﻦ کلید ﻋﻤﻞ ﺧﺮوج از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم میدهد.
 2. کلید ﺗﻨﻈﯿﻢ(SET): ﺟﻬﺖ ورود و ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌گیرد.
 3. کلید اﻓﺰاﯾﺶ(UP): ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و بازگشت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ قبلی در هنگام اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
 4. کلید کاهش(DOWN): ﺟﻬﺖ کاهش دﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي در هنگام اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
 5. کلید ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ(TIMER): ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ و زﻣﺎن دستگاه وقتی که دستگاه ﺧﺎﻣﻮش اﺳـﺖ و هنگامی که دستگاه روﺷﻦ اﺳﺖ و در وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺴﺘﺎنی ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و زﻣﺎنﺑﻨﺪي دستگاه ﺑﺮاي ﻣﺪار گرﻣﺎﯾﺶﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌گیرد.
 6. کلید ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘم(اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ تکنسین ﻣﺠﺎز شرکت)
 7. کلید برگرداندن کلیه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ(دکمه ریست Reset)

پکیج زمینی شوفاژکار

پکیج زمینی شوفاژکار یکی از تجهیزات گرمایشی مورد استفاده در سیستم‌های گرمایش منزل است. این دستگاه به منظور ایجاد گرمایش در فضاهای مسکونی و تجاری استفاده می‌شود.

پکیج زمینی شوفاژکار یک سیستم گرمایشی است که از یک واحد کمپرسوری و یک دستگاه مبدل حرارتی تشکیل شده است. این واحد کمپرسوری برای فشرده‌سازی گاز مورد نیاز برای سیستم استفاده می‌شود. سپس گاز در مبدل حرارتی گرمایی به گرما تبدیل می‌شود و به رادیاتورها یا سیستم توزیع گرما منتقل می‌شود.

مزایا و ویژگی‌های پکیج زمینی شوفاژکار عبارتند از:

 • کارکرد بهینه: این سیستم به دلیل استفاده از فشرده‌سازی گاز و مبدل حرارتی موثر، با کارکرد بهینه‌تری در تولید گرما روبرو است.
 • جلوگیری از مصرف اضافی انرژی: به دلیل تبدیل مستقیم گاز به گرما، مصرف انرژی اضافی کاهش می‌یابد و به صرفه‌تر می‌شود.
 • فضای صرفه‌جویی: این سیستم به صورت زمینی نصب می‌شود و به شما اجازه می‌دهد تا فضای بیشتری در منزل خود داشته باشید.
 • کمترین آلودگی هوا: با استفاده از گاز به عنوان منبع انرژی، پکیج زمینی شوفاژکار به میزان کمی آلودگی هوا ایجاد می‌کند.

لطفاً توجه داشته باشید که ویژگی‌ها و عملکرد دقیق پکیج‌های زمینی شوفاژکار ممکن است بسته به مدل متفاوت باشند.

مدل و ظرفیت پکیج زمینی سری p

پکیج زمینی شوفاژکار سری P در سه ظرفیت مختلف به بازار عرضه شده است. مدل P۵ با ظرفیت ۳۶ هزار کیلو کالری در ساعت ۴۲ (kw) مناسب برای آپارتمان‌هایی با متراژ ۱۸۰ متر مربع طراحی و تولید شده است. همچنین، مدل P۶ با ظرفیت ۴۵ هزار کیلو کالری در ساعت۵۲ (kw) مناسب برای آپارتمان‌هایی با مساحت ۲۲۰ متر مربع موجود است. در نهایت، مدل P۷ با ظرفیت ۵۴ هزار کیلو کالری در ساعت ۶۳ (kw) مناسب آپارتمان‌های با مساحت ۲۷۰ متر مربع تولید شده است.

یکی از ویژگی‌های تمایزدهنده دیگر پکیج‌های زمینی این سری، سایز بلند و کوتاه آن است. در پکیج سایز بلند، آب گرم به وسیله یک منبع کویل دار تولید و ذخیره می‌شود. این در حالیست که در پکیج سایز کوتاه، فرآیند تولید آب گرم بهداشتی از طریق یک مبدل صفحه‌ای و به صورت کاملاً لحظه‌ای انجام می‌شود. این تفاوت در مدار تولید آب گرم، به مشتریان انعطاف بیشتر در انتخاب پکیج مورد نیاز خود را می‌دهد.

پکیج زمینی فن دار شوفاژکار

در بعضی موارد و آپارتمان‌ها، نیاز به داشتن پکیج زمینی مجهز به فن تخلیه و تهویه هوا وجود دارد. بنابراین، برای اینگونه موارد، پکیج زمینی شوفاژکار با فن تهیه و نصب می‌شود. در سری P (پی)، بین تمام ظرفیت‌ها، تنها پکیج‌های سایز بلند با ویژگی فن تهویه مجهز هستند، در حالی که پکیج‌های سایز کوتاه به صورت معمول (بدون فن) تولید می‌شوند.

ابعاد و مشخصات پکیج زمینی شوفاژکار

یکی از جزئیات و مشخصه‌های مهم هر دستگاه، ابعاد آن می‌باشد. پکیج زمینی شوفاژکار در سایز کوتاه تقریباً ابعاد یک ماشین لباسشویی را داراست، در حالی که در سایز بلند تقریباً اندازه یک یخچال معمولی را به خود اختصاص می‌دهد.

این دستگاه به طور رایج در آشپزخانه نصب می‌شود. بنابراین، در زمان طراحی و ساخت کابینت، ابعاد دقیق (طول، عرض، عمق) دستگاه باید محاسبه شده و با در نظر گرفتن مکان مناسب برای بادخور، به خصوص در پشت دستگاه که محل نصب شیر فلکه‌ها و شیلنگ‌های اتصال به مدار لوله‌کشی است، بهترین مکان نصب انتخاب شود.

راهنمای کنترل پنل پکیج زمینی شوفاژکار

برای تنظیم پکیج زمینی شوفاژکار خود می توانید از راهنمای پایین استفاده و طبق نیاز خود پکیج خودتان را تنظیم کنید.
تنظیمات درست پکیج زمینی شوفاژکار از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند به بهره‌وری و راحتی شما در گرمایش منزل کمک زیادی کند. این دستگاه‌های گرمایشی با ویژگی‌هایی همچون کارکرد بهینه، جلوگیری از مصرف اضافی انرژی، صرفه‌جویی در فضا و کاهش آلودگی هوا به منزل شما ارزش افزوده می‌دهند. برای انتخاب مناسب‌ترین پکیج بر اساس نیازهای خود، مدل و ظرفیت مورد نظر خود را با دقت انتخاب کنید. همچنین، در صورت نیاز به پکیج زمینی شوفاژکار با فن تهویه، مدل‌های سایز بلند را در نظر بگیرید. ابعاد دقیق دستگاه را در زمان طراحی و نصب در نظر بگیرید تا نصب آن در مکان مناسب و بدون مشکلات انجام شود. طبق راهنمای بالا میتوانید پکیج زمینی خود را به شکلی مفید و مطابق نیازتان تنظیم کنید. به این ترتیب، می‌توانید از این تجهیزات گرمایشی بهره‌وری بیشتری برای خانه خود داشته باشید.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 1.3 / 5. تعداد رای: 3

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

مهدی علمی‌تبار وب‌سایت
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه